DPHF Logo
DPHF Logo

  Almindelige bestemmelser  

1) KÅRINGER
Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub. Inden fremstilling til kåring skal hunden være 12 måneder, ligesom den skal have bestået en prøvekåring. Hundeføreren skal inden fremstillingen have været medlem af Dansk Politihundeforening i minimum 6 måneder.

Det skal som hovedregel være den i DKK registrerede ejer, der fremstiller hunden til kåring. Ejeren skal være medlem af Dansk Politihundeforening. Under ganske særlige omstændigheder kan et andet medlem fremstille hunden til kåring. Deltagere i kåringer er i øvrigt underlagt bestemmelserne i afsnittet: FORHOLD I FORBINDELSE MED KONKURRENCE.

2) KONKURRENCER
Efternævnte bestemmelser er gældende for deltagelse i UNGHUNDEKLASSEN, PATRULJEKLASSEN, KRIMINALKLASSEN og VINDERKLASSEN:

Deltagere i konkurrencer som figuranter, dommere og hundeførere skal være aktive medlemmer af foreningen. Der skal for deltagende hunde være tegnet en udvidet lovpligtig ansvarsforsikring. Denne bestemmelse kan fraviges ved samarbejde i henhold til vedtægternes § 2, 4. afsnit. Hund og fører er en enhed, der samlet skal kvalificere sig til oprykning. Ved ejerskifte er det kun kåringen, der følger med hunden.

Den nye ejer skal begynde i unghundeklassen, uanset hundens evt. tidligere konkurrenceresultater. Det samme er gældende ved førerskifte. Officielle unghundekonkurrencer afholdes af områdelederen i henhold til dette program. Der kan deltages i 2 konkurrencer årligt, nemlig én i foråret før oprykningskonkurrencen og én i efteråret efter udtagelseskonkurrencen. Oprykningskonkurrencen afholdes fælles for sektion I og sektion II om foråret i den sidste weekend i APRIL med afvikling af kriminalklassens oprykningskonkurrence om lørdagen og patruljeklassens oprykningskonkurrence om søndagen.

Oprykningskonkurrencen foregår efter samme regler som udtagelseskonkurrencen i efteråret, men med fælles oplæg for sektion I og sektion II. Oprykningskonkurrencen styres overordnet af arbejdsudvalgene. Hvis sidste weekend i APRIL falder sammen med påsken, afholdes oprykningskonkurrencen weekenden før.

Deltagelse i officielle konkurrencer kan i særlige tilfælde ske udenfor eget område og sektion, med de berørte områdelederes tilladelse.

Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening: Der deltager i alt 48 hunde fordelt med henholdsvis 10 i vinderklassen, 14 i kriminalklassen og 24 i patruljeklassen.

3) BETINGELSER FOR AT DELTAGE I KONKURRENCER

UNGHUNDEKLASSEN:  For at deltage i denne klasse skal hunden have bestået en civil kåring eller politiets godkendelsesprøve i henhold til de gældende bestemmelser.

PATRULJEKLASSEN:  For at deltage i denne klasse, skal hunden ved en officiel unghundekonkurrence have opnået mindst 170 point, eller mindst 2 x 155 point (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange). Samtidig skal hunden have opnået point i halsgivning på genstanden i rundering. Oprykning til patruljeklassen sker på dagen, hvor pointene er opnået. Har hund og fører i unghundeklassen placeret sig til oprykning i patruljeklassen, kan de ikke mere deltage i unghundeklassen. Politiets patruljehunde, der er mønstret i gruppe II, er i patruljeklassen.

KRIMINALKLASSEN:  For at deltage i denne klasse skal hunden i patruljeklassen have opnået mindst 220 point i en oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening, eller mindst 2 x 200 point i oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange).

VINDERKLASSEN:  For at deltage i denne klasse skal hunden i kriminalklassen have opnået mindst 220 point i en oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening, eller mindst 2 x 200 point i oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening (behøver ikke at være 2 på hinanden følgende gange). Oprykning til kriminal- og vinderklassen sker to gange om året, henholdsvis 1. juli og 1. januar.

4) APPELPOINT
Ved appel forstås den villighed og arbejdsglæde, hvormed hunden følger førerens tegn og kommando, samt den energi og forståelse, den udviser under øvelsernes gennemførelse.

Appelkarakteren påvirkes såvel af førerfejl som af fejl begået af hunden. Appelkarakteren benyttes endvidere, hvor fradrag af 1 helt point for en begået fejl er for meget.

5) PRÆMIER OG PLACERINGER
Præmieringen er afhængig af det i konkurrencen deltagende antal hundeførere. Én præmie for hver påbegyndt 3 deltagere Eksempel: 4 deltagere - 2 præmier. 7 deltagere - 3 præmier. 10 deltagere - 4 præmier, osv.

POINTLIGHED: Ved pointlighed sker placering efter følgende prioritering: 1. Højest opnået point i øvelse 9 - rundering 2. do. øvelse 8 - spor 3. do øvelse 7 - gerningssted 4. do. øvelse 10 - anholdelsesopgave 5. do. øvelse 11 - frygtløshed for slag 6. do øvelse 1-6 - lydighed

6) FORHOLD I FORBINDELSE MED KONKURRENCE
Der må til konkurrence ikke tilmeldes hunde, der i lokalafdelingerne er kendt for at foretage umotiveret angreb på figuranter, eller bider figuranter i en sådan grad, at det ville medføre bortvisning. Dommerne skal påse, at der ikke anvendes skarpt halsbånd under øvelserne og at hunden ikke under nogen form afstraffes under øvelsernes gennemførelse. Uden for øvelserne må hundene ikke færdes løse eller bindes af, så de ved halsgivning, eller på anden måde, kan være til gene for andre konkurrencedeltagere under øvelserne. Det er forbudt at skaffe sig oplysninger om konkurrenceopgaverne forud for - eller under konkurrencerne.

STRAFPOINT:  Strafpoint benyttes, når hunden bider en figurant i lettere grad, uden der opstår særlig skade. Ved bid i denne forbindelse forstås enhver brug af tænder ved nap, klem m.v. Strafpoint benyttes endvidere når hunden i forbindelse med rundering/eftersøgning flår i genstande.

BORTVISNING:  Hvis en hund foretager umotiveret angreb på person, bortvises den fra konkurrencen. Umotiveret angreb er også den situation, hvor hunden i forbindelse med angrebsarbejde, viser manglende forståelse for øvelsen og bider udenfor den beskyttede arm. Hunden skal ligeledes bortvises, såfremt den bider på en sådan måde, at reglerne for brug af strafpoints ikke er tilstrækkeligt. Når en hund er blevet bortvist fra en officiel konkurrence, skal overdommer/konkurrenceleder underrette områdelederen om bortvisningen, samt omstændighederne hvorunder bortvisningen er sket. Efter bortvisning er hunden udelukket fra at deltage i konkurrencer, indtil den har været til en prøve ved kåringsmanden, hvor den efter nærmere bestemte retningslinjer skal bevise, at den ikke bider eller umotiveret angriber figuranter. Prøven skal afvikles i konkurrenceprogrammets øvelse 11 efterfulgt af øvelse9 (fig.) i nævnte rækkefølge, for at se om hunden kan omstille sig i arbejdet. Runderingen udføres med to figuranter, hvoraf den ene er i starten af banen og den anden et godt stykke ude, så det kan bedømmes, hvordan hunden reagerer, når den er et godt stykke fra føreren. Mindst den ene af figuranterne skal være i den situation, f.eks. liggende, som udløste bortvisningen. Denne prøve kan tidligst afholdes ca. 3 mdr. efter bortvisningen. Består hunden ikke prøven kan der efter yderligere 3 måneders forløb afholdes en ny prøve. Hvis hunden efter bestået prøve hos kåringsmanden igen bortvises fra en konkurrence pga. bid, kan der efter ca. 6 mdr. aflægges en ny prøve for kåringsmanden. En hund, der 3. gang bortvises fra en konkurrence pga. bid, kan ikke mere deltage i konkurrencer i DPH. For politiets patruljehunde kan en bestået mønstring erstatte prøven hos kåringsmanden. Bortvisning af en hundefører kan ske, såfremt dennes handle- og væremåde må betegnes som utilbørlig. Det samme gælder for dommere og figuranter. Beslutning om en sådan bortvisning tages af dommerne i samråd med overdommer/konkurrenceleder. Bortvises en hund/fører fra en konkurrence, opnås intet resultat i konkurrencen.

DOMMERSEDLER:  Dommersedler udfærdiges, resultatet og præmisserne herfor oplæses for og gennemgås med hundeføreren, inden han forlader øvelsesstedet. Er dommersedlen udført med gennemslag, udleveres en kopi til føreren.

PROTESTER:  ønsker en hundefører at nedlægge protest over en øvelse eller dommerafgørelse, skal dette ske umiddelbart og i tilknytning til øvelsens afslutning og inden konkurrencestedet forlades af hundeføreren. Protesten skal indgives til det dommerhold, der har dømt øvelsen eller til klasseleder/overdommer/jury.

7) DOMMERUDDANNELSE/KRAV
En lokalafdeling kan, når man efter konkret vurdering har fundet medlemmet egnet til dommergerningen, indstille medlemmet til dommerkursus via områdelederen, hvis også denne finder medlemmet egnet. Forinden skal medlemmet have været aktivt medlem i Dansk Politihundeforening i mindst 2 år. Medlemmet skal have deltaget i minimum 3 officielle Unghundekonkurrencer eller højere klasser i Dansk Politihundeforening og både i teori og praksis have bestået figurantuddannelsen i øvelserne 7 – gerningssted, 8 – spor, 9 – rundering, samt i teori have gennemgået øvelserne 10 – anholdelsesopgave og 11 – frygtløshed for slag. Ligeledes skal medlemmet have deltaget som figurant i oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence og/eller Danmarksmesterskab i øvelserne 7, 8 og 9. Dommerkurser afholdes af områderne og skal bestå af en relevant og alsidig undervisning i unghunde- og patruljeklassens program samt orientering om særlige forhold gældende for Kriminal- og vinderklassen.. Kurset afsluttes med en praktisk bedømmelse af samtlige øvelser samt en skriftlig prøve. Inden den endelige indstilling til praktisk bedømmelse, skal medlemmet i den teoretiske undervisning have vist egnethed og forståelse for at dømme efter programmet.

Den praktiske bedømmelse og skriftlige prøve overværes og vurderes af et medlem af dommer- og programudvalget, der afgør, om medlemmet har bestået og kan godkendes som dommer. Ved bestået dommerkursus bliver medlemmet dommer i øvelserne 1-6 og 11 i alle klasser, samt i øvelserne 7, 8, 9 og 10 i unghunde- og patruljeklassen. Dog kan dømmes i alle øvelser i alle klasser, såfremt dette sker sammen med en erfaren dommer i alle klasser.

OPRYKNING
For at opnå godkendelse som dommer i alle klasser i øvelserne 7, 8, 9 og 10, skal vedkommende på tilfredsstillende måde have dømt øvelserne i patruljeklassen til oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening, have deltaget i et instruktionsmøde med gennemgang af kriminalog vinderklassens øvelser 7, 8, 9 og 10, afsluttende med bedømmelse af praktisk kombineret øvelse, bestående af øvelse 9, og mindst en af følgende 7- 8-10. For at deltage i et sådant instruktionsmøde og prøve, skal man efter konkret vurdering fra lokalafdelingen i samråd med områdelederen findes egnet til oprykning. Områdelederen påser at betingelserne i øvrigt er opfyldt og indstiller. Den praktiske bedømmelse overværes og vurderes af et medlem af dommer- og programudvalget der afgør, om endelig oprykning kan finde sted. BORTFALD/BEVARELSE AF DOMMERGODKENDELSE Har man gennem to år ikke dømt, eller fungeret som overdommer regnet fra sidste funktion, enten i unghundekonkurrence, udtagelse i patrulje-, kriminal-, vinderklasse og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening eller lokalkonkurrence af lignende standard med fuldt program eller deltaget i vedligeholdelseskursus, fortaber man sin godkendelse, og slettes i dommerkartoteket. Har man fortabt sin godkendelse og ønsker generhvervelse, må man efter konkret vurdering fra lokalafdelingen i samråd med områdelederen indstilles til fornyet deltagelse i dommerkursus med afsluttende praktisk prøve. Der stilles ikke fornyet krav om deltagelse som hundefører i oprykningskonkurrence, udtagelseskonkurrence og eller Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening. Dispensation kan kun finde sted i ganske særlige tilfælde. Indstilling til deltagelse i dommerkursus, oprykning som dommer, samt dispensation og meddelelse om bortfald af dommergodkendelse, skal ske til dommer- og programudvalget. 8. OVERDOMMEREN: For at blive udtaget/udpeget som overdommer, skal man være dommer i alle klasser samt have forberedt og tilrettelagt en officiel konkurrence eller en lokalkonkurrence i fuldt program. Overdommerens opgaver er: 1 at påse at det udtagne terræn og de anvendte genstande svarer bedst muligt til det i opgaven anførte, 2 at øvelsernes udførelse og bedømmelse foregår efter det vedtagne program, 3 at gennemgå de enkelte opgaver med dommerne forud for konkurrencen, herunder at aftale strafpoints med dommerne i øvelse 9 - rundering, 4 at afgøre eventuelt uenighed indenfor et dommerhold. 5 at behandle eventuelle klager fra hundeførere under konkurrencen ved afhøring af de implicerede parter at afgøre sagen på stedet eller ved at indbringe klagen for dommer- og programudvalget, eventuel vedlagt en skitse. 6 at påse at pkt. 6 i Alm. bestemmelser, “Forhold i forbindelse med konkurrence”, overholdes, og 7 at der sker en korrekt føring af hovedlister. December 2015
© 2017- Dansk Politihundeforening