DPHF Logo
DPHF Logo

  PH's konkurrenceprogram  

Fælles bestemmelser

ØVELSERNE 1-6 – LYDIGHED - ALLE KLASSER
Øvelserne udføres under kommando. Der er kun ét forsøg i øvelserne. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under ”fri ved fod” eller i line. Mellem øvelserne må hunden roses og belønnes kortvarigt.

Alle øvelser udføres uden line ”fri ved fod”. Venstrehåndede må føre hunden på deres højre side. Føreren må ikke gå med linen i hånden under øvelserne. Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes.

Ønsker føreren af tjenstlige årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne. Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen. Under øvelserne må føreren ikke animere hunden på nogen måde. øvelserne skal tilrettelægges, så der ikke opstår unødige forstyrrende ting undervejs.

BEDØMMELSE
Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det fradrag. For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point. For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point. æresrunder (hunden går rundt om føreren) bedømmes efter størrelse fra 0,3 til 0,5 point. Skævsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point. Sætter hunden sig ikke fradrages 0,5 point.

Øvelse 1 - Fri ved fod

Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: Ikke tilladt
UDFØRELSE
Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Efter førerens klarmelding dirigerer dommerne øvelsen.

Føreren skal med sin hund på plads følge dommernes anvisninger gennem øvelsens momenter. Hunden skal energisk og villigt følge sin fører og skal være på plads såvel under gang, løb, vendinger og opstandsninger. Hunden må gerne gå på plads bag om føreren, når denne har bevæget sig baglæns.

Det er tilladt at hunden under øvelsen går så langt fremme, at dens højre forben flugter førerens venstre/højre ben. Den må ikke gå længere tilbage, end dens snude er på højde med førerens venstre/højre ben. Gang og løb skal være naturligt kvik og hurtig.

BEDØMMELSE
Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under gang, løb, vendinger og opstandsninger, sætter den sig ikke ved opstandsninger, sætter den sig tøvende eller skævt medfører det fradrag.

Øvelse 2 - Apport

Point: 10 - Appel: 10/10
Kommandoer: ”Apport” - ”Slip” - ”På Plads”
BEMÆRK
Føreren kan vælge....

1) at lade hunden aflevere apporten siddende tæt, lige foran føreren eller

2) siddende ved førerens venstre side

UDFØRELSE 1
Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal sidde på plads, mens apporten kastes. Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren ”apport”. Hunden skal uden tøven bringe apporten direkte til føreren og sætte sig lige, tæt foran føreren. Efter tegn fra dommerne tager føreren med kommandoen ”slip” apporten fra hunden. Med kommandoen ”på plads” får føreren hunden på plads og dommerne afslutter øvelsen.

UDFØRELSE 2
Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads. Føreren modtager apporten fra dommerne og melder efter rimelig tid klar. På tegn fra dommerne kastes apporten mindst 10 m frem. Hunden skal sidde på plads, medens apporten kastes. Efter tegn fra dommerne kommanderer føreren ”apport”. Hunden skal uden tøven bringe apporten direkte til føreren og gå ”på plads”. Efter tegn fra dommerne tager føreren med kommandoen ”slip” apporten fra hunden, og dommerne afslutter øvelsen. Det er ikke tilladt føreren at vise hunden apporten, eller at give den apporten i munden før øvelsen. Tegn fra dommerne gives efter ca. 5 sek.. Det er underordnet, om hunden går på plads bagom føreren eller går direkte ind.

Dommeren bestemmer førerens placering under øvelsen, og det bør iagttages, at apporten ikke kastes i en retning, hvor der umiddelbart findes noget, der kan aflede hundens opmærksomhed. Finder hunden ikke straks apporten, må dette ikke betragtes som fejl, hvis øvelsen i øvrigt gennemføres inden for en rimelig tid og uden nogen form for animering.

Apportgenstanden bestemmes ved udarbejdelse af konkurrenceopgaverne og der må kun anvendes genstande som er rimeligt ens apporterbare uanset hvordan genstanden lander på jorden. I unghundeklassen skal apportbuk anvendes.

BEDØMMELSE
Øvelsen starter, når føreren har fået apporten i hånden og melder klar.

Knaldapporterer hunden fratrækkes 1 point. Der fratrækkes 1 point hver gang hunden taber apporten. For at opnå point i øvelsen kræves det, at hunden samler apporten op og påbegynder apporteringen. Hvis øvelsen ikke afsluttes korrekt, afbrydes den efter en rimelig tid. Førerens evt. undladelser straffes ved fradrag i point. Leg eller andet som er øvelsen uvedkommende, straffes ved fradrag efter grad. Tyggeri bedømmes efter grad fra 0,3 til 2 point. Forlader føreren sin udgangsstilling afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del. Udgangsstillingen er forladt, når føreren har flyttet begge ben. Ved tab i forbindelse med aflevering fratrækkes 2,5 point, hvis føreren selv afslutter og 2,8 point hvis føreren ikke foretager sig noget.

Øvelse 3 - Halsgivning

Point: 5 - Appel: 10/10
Kommando: ”Giv hals” - ”Halse”

UDFØRELSE
Føreren står på et af dommerne anvist sted med sin hund på plads, og melder sig efter rimelig tid klar. Efter klartegn fra dommerne giver føreren kommandoen ”giv hals” eller ”halse”. Hunden skal umiddelbart efter kommandoen afgive 10 glam. Dommerne afslutter øvelsen. Det er ikke tilladt at se ned på hunden. Hunden skal sidde på plads, og føreren stå i naturlig stilling.

Ved bedømmelsen af øvelsen tages der hensyn til hundenes forskellige temperament. De 10 glam kan således afgives på meget forskellig måde, men skal dog være afsluttet inden for en rimelig tid.

BEDØMMELSE
Piveri kan ikke give point. Påbegyndes halsgivningen ikke straks efter kommandoen medfører det fradrag. Ophold i halsgivningen medfører fradrag. Ser føreren ned på sin hund fratrækkes 1 point. Rejser hunden sig før halsgivning fratrækkes 1 point. Rejser hunden sig under halsgivning fratrækkes 0,5 point. Flytter hunden sig under halsgivningen så den sidder skævt, foretages fradrag i forhold til graden. Giver hunden hals siddende foran føreren fratrækkes 1 point. Giver hunden hals stående foran føreren fratrækkes 1,5 point.

Øvelse 4 - Spring

Point: 5 - Appel 10/10
Kommando: ”Fremad spring” eller ”Fremad hop”

UDFØRELSE
Føreren står foran springbrættet med sin hund på plads og melder klar til dommerne. Efter tegn fra dommerne giver føreren kommandoen ”fremad spring” eller ”fremad hop”. Hunden skal springe over springbrættet. Føreren skal straks løbe uden om springbrættet og tage opstilling bag springbrættet. Hunden skal uden kommando gå på plads. Dommerne afslutter øvelsen.

BEDØMMELSE
Overstiger afstanden til springbrættet før og efter springet 5 meter medfører det fradrag. øvelsen afbrydes, hvis føreren berører hunden eller springbrættet under opspringet. Springer hunden før tegn fra dommerne eller kommando fra føreren, betragtes det som udført øvelse, og bedømmes herefter. Der er kun et forsøg på opspring med berøring af springbrættet.

Springer hunden før kommando fratrækkes 1 point. Springer hunden før tegn fra dommerne fratrækkes 1,5 point. Springhøjde i alle klasser 1,5 meter

Øvelse 5 - Afdækning

Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: ”Dæk”

UDFØRELSE
Føreren står med sin hund på plads ved et angivet mærke. På tegn fra dommeren dækkes hunden af med kommandoen “dæk”. Det er ikke tilladt at se ned på hunden. På nyt tegn fra dommeren går/løber føreren til anvist skjul. På tegn fra dommeren kaldes eller fløjtes hunden ind. Føreren må ikke være synlig for hunden, medens han/hun er i skjul.

BEDØMMELSE
Ser føreren ned på sin hund ved afdækningen fratrækkes 1 point. Går føreren før tegn fra dommeren fratrækkes 0,2 point. Tidtagningen begyndes, når føreren er i skjul, og der kan først opnås point fra dette tidspunkt. Giver føreren ekstra kommando eller vender han sig mod hunden efter at have forladt den, afbrydes øvelsen. øvelsen afbrydes, hvis hunden forlader dækstillingen eller afdækningsstedet. Afbrydes øvelsen, efter tidtagningen er begyndt, gives der point for den udførte del. Kryber hunden 1 længde (minus halen), afbrydes øvelsen.

For hvert kryb inden for tilladte - 1 længde - fratrækkes 1 point. Kan hunden ikke kaldes ind efter afdækning, kan højst halvdelen af pointene fratrækkes.

TID
Unghundeklassen: 2 min.
Patruljeklassen: 3 min.
Kriminalklassen: 4 min.
Vinderklassen: 5 min.

Afstand til skjul for alle klasser: 50 meter.

×

BEREGNER - FRADRAG FOR MISTET TID

Mistet (sekunder)
Klasse
Fradrag (point)


Øvelse 6 - Fri ved cykel

Point: 10 - Appel: 10/10
Kommando: Ikke tilladt
UDFØRELSE
Føreren står på cyklens venstre side med sin hund på plads og melder klar til dommerne. På tegn fra dommeren, skal føreren stå på cyklen, gennemkøre en bestemt anvist strækning, foretage omkringvending til venstre og køre samme strækning tilbage. Kommet tilbage skal føreren stå af cyklen og afslutte øvelsen med hunden ”på plads”.

Hunden skal ved start og afslutning gå bagom cyklen og under kørslen løbe på højre side af cyklen.

Start og afslutning skal foregå på cyklens venstre side. Det er tilladt under kørslen, at hunden løber så langt fremme, at snudespidsen flugter med fornav, eller så langt tilbage, at snudespidsen flugter med krank.

Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side, men hunden skal ved start og afslutning sidde på plads på cyklens venstre side.

Kørslen skal foregå på vej eller andet egnet sted og vending skal gennemføres indenfor en diameter af højst 5 meter.

Strækningen skal være ca. 50 meter.

Den anvendte cykel skal være i en brugbar stand, og skal kunne benyttes uden problemer af alle.

Der må ikke ske fradrag for førerens eventuelle færdselsmæssige forseelser i øvelsen.

BEDØMMELSE
Fraviger hunden under øvelsen den ovenfor beskrevne position under kørslen frem, i vendingen og tilbage medfører det fradrag. Går hunden ikke selvstændigt bagom cyklen ved start og slut medfører det fradrag. Løber hunden ved afslutningen forom cyklen fratrækkes 1 point.

Øvelse 7 - Gerningssted

FÆLLESBESTEMMELSER
Kommando: Kan anvendes frit.
UDFØRELSE
Føreren skal med sin hund afsøge et anvist gerningssted for at sikre de anbragte genstande. Føreren kan frit benytte kommandoer og animeringer. Hunden skal energisk og villigt følge førerens anvisninger. Hunden skal påvise de fundne genstande. Føreren må kun betræde gerningsstedet for at sikre genstande påvist af hunden.

Har hunden fundet alle genstandene inden tidsfristen udløber, afbrydes øvelsen. Linesøg er ikke tilladt.

Ved udarbejdelse af konkurrencerne skal sværhedsgraden af terrænet afpasses i forhold til klasserne.

Gerningsstedet skal være tydeligt afmærket.

Gerningsstedet kan være overtrampet.

Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være af en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden. Dommere og evt. tilskuere må ikke tage opstilling i vindsiden. I kriminal- og vinderklassen kan øvelserne 7, 8, 9 og 10 kombineres. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

BEDØMMELSE
Søger hunden ikke konstant, eller løber den unødvendigt meget udenfor gerningsstedet, foretages fradrag i de for arbejdet afsatte point i forhold til den tid, den udviser manglende forståelse, effektivitet og energi.

Der gives kun point for genstande, der afleveres til dommerne ved øvelsens afslutning.

Tager hunden genstanden i munden fratrækkes 1 point pr. genstand – der trækkes ikke for ”snuden på” eller let berøring.
For beskadigelse af genstande fratrækkes yderligere 1 point pr. genstand.

Betræder føreren gerningsstedet uden at sikre en genstand fratrækkes 0,5 point.

GERNINGSSTED UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 10 min. Point: 24 - Appel: 10/10
4 genstande à 5 point
Arbejdet: 4 point
Størrelse: 10 x 10 m eller tilsvarende antal kvadratmeter
Alder: Indtil 1 time.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 4 genstande placeret.

Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 50 cm².

GERNINGSSTED PATRULJEKLASSEN
Tid: 15 min.
Point: 39 - Appel: 10/10
6 genstande à 5 point
Arbejdet 9 point
Størrelse: 15 x 15 m eller tilsvarende antal kvadratmeter
Alder: Indtil 2 timer

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret, heraf 1 genstand nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller af en længde på 10 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 18 cm².

GERNINGSSTED KRIMINALKLASSEN
Tid: 20 min.
Point: 39 - Appel: 10/10
6 genstande à 5 point
Arbejdet 9 point
Størrelse: 20 x 20 m eller tilsvarende antal kvadratmeter
Alder: Indtil 3 timer.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes 6 genstande placeret/nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 8 cm².

GERNINGSSTED VINDERKLASSEN
Tid: 25 min.
Point: 39 - Appel: 10/10
3-6 genstande med tilsammen 30 point
Arbejdet 9 point
Størrelse: 25 x 25 m eller tilsvarende antal kvadratmeter
Alder: Indtil 4 timer.

Føreren får anvist gerningsstedet, hvorpå der findes mindst 3 og højst 6 genstande placeret/nedgravet.

Genstandene kan være af forskelligt materiale og kan være mindre end 2 x 2 cm.

Øvelse 8 - Spor

FÆLLESBESTEMMELSER
Kommando: Kan anvendes frit.
UDFØRELSE
Føreren skal på et anvist udgangssted med sin hund opsøge og følge et fremmedspor samt sikre de der anbragte genstande.

Føreren kan frit anvende kommandoer og animeringer.

Hunden skal villigt og energisk følge førerens anvisninger og straks opsøge og udarbejde sporet uden opstandsninger eller usikkerhed i eventuelle knæk eller terrænskift. Førerhjælp er tilladt.

Hunden skal påvise fundne genstande.

Kun konstant og af hunden fremadskridende sporsøg kan give fuldt point. Føreren må kun bevæge sig fremad i sporet, der altid vil være afsluttet bag føreren.

Går føreren frem til hunden, der påviser/apporterer, kan føreren dog gå tilbage til stedet, hvor føreren befandt sig ved påvisningen/apporteringen og fortsætte sporet derfra.

For patrulje-, kriminal- og vinderklassen kan sporet indeholde knæk og føre over forskelligartet terræn.

Er sporet lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, og føreren kommer i tvivl om, at hunden følger sporet rigtigt, kan føreren kalde den tilbage og forsøge igen.

Tilrettevisning gives når føreren er kommet 15 m bort fra sporet og ikke viser tegn til at søge tilbage dertil, eller hvis føreren selv anmoder herom. Ved tilrettevisning vises føreren normalt vinkelret ind på sporet. Er der givet tilrettevisning i forbindelse med vinkelrette knæk, kan det forekomme, at føreren vises hen til det sted, hvor føreren forlod sporet.

Har hund og fører fundet eller passeret sidste genstand, afbrydes øvelsen.

Frisøg er tilladt.

Med hensyn til nedgravning af genstande, henvises til figurantuddannelsens kursusmateriale. Nedgravede genstande skal være en størrelse og et materiale, så det ikke beror på en tilfældighed, om hunden kan tilvejebringe genstanden.

I kriminal- og vinderklassen kan kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 finde sted. Ved kombination skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

Såfremt hundeføreren er berettiget til omspor udføres kun den del af sporet som endnu ikke er gået og der gives point ud fra den samlede opgaveløsning. Ved opstart af omsporet anvises hundeføreren sporet direkte ved en markering.

BEDØMMELSE
Opsøg, hvor hunden gentagne gange passerer sporet, medfører fradrag.

Gentagne opstandsninger samt usikkerhed i udarbejdelse af knæk medfører fradrag. Kalder føreren hunden tilbage gentagne gange, hvor sporet er lagt i buer, knæk eller med overgang til andet terræn, skal der ske fradrag i forhold til det udførte arbejde.

Ved tilrettevisning fratrækkes 5 point i de ved sporsøget opnåede point.

Hvis føreren efter at have modtaget en tilrettevisning atter kommer 15 meter bort fra sporet, afbrydes øvelsen og der gives point for den udførte del.

Hvis føreren selv finder og sikrer genstanden fradrages 1 point.

Tager hunden genstanden i munden fratrækkes 1 point pr. genstand – der trækkes ikke for ”snuden på” eller let berøring.

For beskadigelse af genstande fratrækkes yderligere 1 point pr. genstand.

Såfremt manglende genstande skyldes dårligt sporsøg, skal der ske fradrag i point for sporsøg, ellers ikke.

Udarbejdelse af sporet med førerhjælp kan medføre fradrag, af indtil halvdelen af de til arbejdet afsatte point.

Der gives kun point for de genstande/figuranter, der afleveres til dommeren.

SPOR UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 15 min.
Point: 25 - Appel: 10/10
Længde: Ca. 300 m. 2 Genstande á 5 point
Alder: Indtil 1 time
Sporsøget 15 point

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet er placeret 2 genstande. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 5 x 5 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 50 cm². Sporet, der kan indeholde 2 bløde buer eller 45 graders knæk, skal udlægges på ensartet terræn – så vidt muligt græsmark.

SPOR PATRULJEKLASSEN
Tid: 20 min.
Point: 40 - Appel: 10/10
Længde: Ca. 600 m
4 genstande á 5 point
Alder: Indtil 2 timer
Sporsøget 20 point

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 20 meter, og på sporet placeres 4 genstande, heraf 1 nedgravet. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 3 x 3 cm eller en længde på ca. 10 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 18 cm².

SPOR KRMINALKLASSEN
Tid: 25 min.
Point: 40 - Appel: 10/10
Længde: Ca. 800 m
Genstande 20 point
Alder: Indtil 3 timer
Sporsøget 20 point

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af 25 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og må ikke være mindre end 2 x 2 cm eller af en længde på 7 cm. Det samlede overflademål må ikke være mindre end 8 cm².

SPOR VINDERKLASSEN
Tid: 30 min.
Point: 40 - Appel: 10/10
Længde: Ca. 1000 m
Genstande 20 point
Alder: Indtil 4 timer
Sporsøget 20 point

Sporet opsøges mellem 2 markeringer i en afstand af mindst 25 meter og højest 50 meter, og på sporet placeres/nedgraves mindst 3 genstande. Der kan forekomme figuranter. Genstandene kan være af forskelligt materiale, og kan være mindre end 2 x 2 cm.

×

BEREGNER - FRADRAG FOR MISTET SPOR

Mistet (meter)
Sporlængde (meter)
Klasse
Fradrag (point)


Øvelse 9 - Rundering/eftersøgning

FÆLLESBESTEMMELSER
Kommando: Kan anvendes frit.
UDFØRELSE
Føreren skal med sin hund afsøge et anvist terræn for at sikre de der anbragte objekter. Der kan forekomme gerningsstedgenstande ved objekterne. Føreren kan frit dirigere sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser og naturlig kommandoføring. Finder hunden et objekt, skal den ved effektiv halsgivning tilkalde føreren og indtil føreren er fremme bevogte det fundne objekt.

Føreren skal have dommernes tilladelse til løbe frem til sin hund, når der er halsgivning, og til at flytte fundne objekter.

Er det fundne objekt en figurant, skal denne visiteres under bevogtning af hunden og indtransporteres til dommerne med hunden i line eller fri ved fod. Føreren skal behandle findestedet som gerningssted og med sin hund afsøge dette.

Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde med en side- eller midterlinie, samt en bevægelsesretning. Er øvelsen lagt som en egentlig eftersøgningsopgave, får føreren anvist eftersøgningsområdet, der skal være tydeligt afmærket.

Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkeligt afsøgt af hunden. Har hunden fundet fig. eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommeren har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han opholdt sig, da hunden gav hals.

Tilvejebringelse kan ske ved, at en hund apporterer et objekt til føreren, eller hundens adfærd bevirker, at føreren ved selvsyn finder et objekt. Det kan også ske ved at føreren selv finder objektet.

Giver hunden hals ved et sted, hvor en fig. eller genstand har været anbragt, skal det ikke medføre fradrag. Under rundering må føreren kun bevæge sig fremad og til siderne. Det område der ligger bag ham, må betragtes som forladt. Har hund og fører passeret sidste hovedobjekt afbrydes øvelsen.

Under eftersøgning må føreren bevæge sig frit i eftersøgningsområdet. Har hund eller fører i en eftersøgning fundet alle objekter og foretaget gerningsstedsarbejde ved dem og fortsætter eftersøgningen, kan dommerne afbryde øvelsen selvom hund eller fører ikke har fundet alle gerningssteds/sidegenstande.

BEDØMMELSE
Overdreven råben og støjen af føreren og utidig halsgivning af hunden medfører fradrag.

Er runderingsbanen lagt, så rundering skal foregå i medvind, kan det ske, at hund og fører går forbi et objekt, men at hunden under et udslag får fært af det passerede objekt og løber tilbage. I dette tilfælde er genstand/fig. ikke tabt. Er det derimod føreren, der kommanderer sin hund til at rundere bagud, er genstanden/figuranten tabt.

at opnå point i halsgivning, skal det første glam komme fra hunden uden nogen tilskyndelse fra føreren.

Halsgivning skal være effektiv, hvilket vil sige, at hunden skal give hals på en måde, der kan hidkalde føreren.

Bevogtning skal ske på findestedet, således af man har mulighed for at søge efter beviser.

Slæber hunden en funden genstand bort fra findestedet skal der ske fradrag i de for bevogtningen fastsatte point. Kan findestedet ikke lokaliseres, kan der ikke opnås point i bevogtning.

hunden forlader et objekt 1 gang, men returnerer og laver tilfredsstillende bevogtning og halsgivning fradrages halvdelen af de point, der er afsat til bevogtning/halsgivning.

Hvis hunden forlader et objekt 2 gange, men returnerer og laver tilfredsstillende bevogtning og halsgivning, fradrages halvdelen af de tilbageværende point, som er afsat til bevogtning/halsgivning.

Forlader hunden 3. gang et objekt, kan der ikke opnås point bevogtning/halsgivning.

Såfremt en fører ikke foretager gerningsstedsarbejde ved et fundet objekt, fratrækkes 1 point i rundering.

For manglende visitation af figurant fratrækkes 1 point.

manglende indtransport af figurant fradrages 1 point.

Løber føreren frem til sin hund ved halsgivning uden tilladelse fradrages 0,2 point. Fjerner/flytter føreren et fundet objekt uden tilladelse fradrages 0,2 point.

Flår hunden i genstande eller bider en figurant, skal det påtales ved anvendelse af strafpoint, der fratrækkes øvelsens samlede pointtal. Ved anvendelse af strafpoint, skal der samtidig ske fradrag i bevogtning. “Støder” hunden, skal det betragtes som fejl i bevogtningen.

KRIMINAL- OG VINDERKLASSE
Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

RUNDERING UNGHUNDEKLASSEN
Tid: 20 min.
Point: 30 - Appel: 10/10
Bredde: 75 m
Rundering 8 point
Halsgivning: 10 point
Bevogtning: 10 point
Tilvejebring: 2 point

Opgaven indeholder eftersøgning af en figurant og en større genstand, f.eks. frakke, kuffert eller stor dukke, der er skjult i terrænet.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.

Figuranten skal være skjult og må ikke være i bevægelse.

RUNDERING PATRULJEKLASSEN
Tid: 30 min.
Point: 50 - Appel: 10/10
Bredde: 75 m
Rundering 15 point
Halsgivning: 15 point
Bevogtning: 15 point
Tilvejebring: 5 point

øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.

Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere fig., og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad. Figuranten kan være skjult eller opholde sig frit i terræn men må ikke være i bevægelse.

RUNDERING/EFTERSØGNING KRIMINALKLASSEN
Tid: 45 min.
Point: 50 - Appel: 10/10
Bredde: 75 m
Rundering 15 point
Halsgivning: 15 point
Bevogtning: 15 point
Tilvejebring: 5 point

øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.

Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter. Endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter.

Ved eftersøgningsopgave bør området være ca. 37.500 kvadratmeter.

Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering. Området skal da have en bredde af ca. 75 m og en dybde af ca. 500 m.

Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn.

Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsættes, kan øvelsen afbrydes.

RUNDERING VINDERKLASSEN
Tid: 45 min.
Point: 50 - Appel: 10/10

Pointfordeling skal ske ved udarbejdelse af opgaven. Der skal tages hensyn til bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse, samt arbejdets udførelse. Til arbejdet afsættes ca. 12 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk eftersøgningsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag. Når føreren har fået anvist eftersøgningsområdet, skal han over for dommerne gøre rede for sine dispositioner. Hvis han ændrer på sine dispositioner undervejs, skal han underrette dommerne herom.

Ved eftersøgningsopgave bør området være ca. 45.000 kvadratmeter.

Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering. Området skal da have en bredde af ca. 75 m og en dybde af ca. 600 m.

Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt. Figuranter, der indgår i øvelsen, kan være iført diskret beskyttelse.

Hvor hunden finder genstande eller figuranter, der ikke yder modstand og ikke flygter eller forsøger derpå, skal den tilkendegive fundet ved sikker standhals og foretage bevogtning af det fundne. I de tilfælde, hvor figuranter flygter og/eller angriber hunden, skal den effektivt standse og fastholde disse ved at bide sig fast i armen.

Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsættes, kan øvelsen afbrydes.

Øvelse 10 - Anholdelsesopgave

Kommando: Kan anvendes frit.
UDFØRELSE
Føreren skal med sin hund inden for 4 minutter anholde en figurant iført synligt beskyttelsesærme, som iagttages i et udpeget terræn. Figuranten kan være bevæbnet, og der kan afgives skud. Føreren skal straks anråbe figuranten, men da denne søger at unddrage sig anholdelse ved flugt sendes hunden straks efter anråbet efter figuranten, som fortsætter flugten i skov, buskads eller tilsvarende terræn. Flugten skal ske i moderat tempo. Hunden skal ved bid i den beskyttede arm standse figuranten. Hvis dette ikke sker, skal figuranten fortsætte flugten. Såfremt figuranten er passiv, må hunden selvstændigt slippe og overgå til bevogtning. Såfremt figuranten ikke føler sig bevogtet, fortsætter figuranten flugten.

Når hunden bider figuranten i den beskyttede arm, skal figuranten råbe AV, så føreren har mulighed for at lokalisere, hvor hunden og figuranten befinder sig.

Når figuranten er anholdt, skal figuranten afvæbnes, hvis denne bærer våben, herefter slip, hvis hunden fastholder sit bid, og visitation i nævnte rækkefølge.

Fastholder hunden sit bid, skal den slippe på førerens kommando.

indtransporteres derefter i almindelig gang med hunden i line til dommerne, der nu opholder sig på det sted, hvor figuranten opholdt sig ved anråb.

Øvelsen skal tilrettelægges som en praktisk opgave.

Hunden skal i starten være i line (undtagen ved stop fra bil). Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet på normal måde som almindelig lineføring.

Venstrehåndede førere må føre hunden på deres højre side.

Det er vigtigt, at figuranten forholder sig rigtigt og ens over for alle.

BEDØMMELSE
Ved anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Ekstra kommandoer eller animeringer i slipfasen medfører ikke fradrag.

Når figuranten er passiv og hunden har sluppet fradrages i point for hver gang hunden efterbider. Der trækkes ikke for stød.

Hvis der forløber mere end 4 min. fra det tidspunkt hundeføreren har anråbt figuranten, til denne er bragt tilbage til dommerne, er opgaven ikke gennemført, og der kan ikke gives point i øvelsen.

Hvis hunden ikke har standset figuranten ved bid i den beskyttede arm, kan der ikke gives point i øvelsen.

Ved manglende visitation fradrages 1 point. Hvis ikke andet er anført i øvelsesoplægget, koster en visitationsgenstand 1 point.

ANHOLDELSESOPGAVE UNGHUNDE- OG PATRULJEKLASSE
Tid: 4 min.
Point: 10 - Appel 10/10

Figuranten iagttages i en afstand af ca. 75 meter fra hundeføreren, der er til fods. Figuranten må først fortsætte flugten i skjul, når hunden er på vej ud mod figuranten. Føreren skal slippe sin hund straks efter anråbet

. ANHOLDELSESOPGAVE KRIMINAL- OG VINDERKLASSE
Tid: 4 min.
Point: 10 - Appel 10/10

Figuranten iagttages i en afstand af ca. 100 meter fra hundeføreren, der er til fods eller i bil.

Figuranten skal fortsætte flugten i skjul, når føreren har anråbt figuranten. Figuranten må ved afledning, f.eks. ved at kaste forskellige genstande, ved råb og skrigen - dog ikke kommandoer - forsøge at hindre hunden i at angribe.

Kombination af øvelserne 7, 8, 9 og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

Øvelse 11 - Frygtløshed for slag

Point: 19 - Appel: 10/10
Stop 10 point
Indtransport 5 point
Flugtforsøg 4 point
Kommando: ”Stop manden” - ”Slip” - ”På Plads” - ”Fremad Gå”

Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. ønsker føreren af tjenstlige eller andre årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne. Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.

BEMÆRK
Det er tilladt at hunden straks slipper figuranten, når denne er passiv, sker dette ikke, skal den fastholde sit bid, indtil den kommanderes til at slippe.

STOPPET
Føreren skal med sin hund anholde en figurant, der iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er bevæbnet med stok, der også kan være ”slagstok - læder” i hånden.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten. Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring.

Føreren skal straks efter anråbet standse op og afvente tegn fra dommer, før føreren må løbe frem til sin hund. Dommeren skal, straks efter figuranten er passiv, give tegn til føreren. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.

Når hunden er ca. 50 m fra figuranten, vender denne omkring og løber med stokken hævet, truende frem mod hunden, som frygtløs skal bide sig fast i figurantens beskyttede arm.

Figuranten tildeler hunden 2 lette slag mod ryg eller sider. Hunden skal trods stokkeslag fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen skal være effektiv.

Når føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt, afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder et skridt tilbage, og med kommandoen ”på plads” får sin hund til at gå på plads.

Når føreren kommer frem til den hund, der fastholder sit bid, afvæbnes figuranten, hvorpå føreren træder et skridt tilbage og med kommandoen ”slip” får sin hund til at slippe figuranten samt med kommandoen ”på plads” får sin hund til at gå på plads.

INDTRANSPORT
Når figuranten er blevet standset og afvæbnet, skal denne indtransporteres til dommeren. Føreren igangsætter indtransporten med kommandoen ”fremad gå” til figuranten. Under indtransporten skal føreren med sin hund fri ved fod gå ca. 5 m bag figuranten. Under indtransporten - efter forud aftale med dommerne - foretager figuranten flugtforsøg.

FLUGTFORSØG
Hunden skal uden kommando fra føreren straks eftersætte og standse figuranten ved effektivt at bide sig fast i den beskyttede arm. Hunden skal fastholde sit bid i den tid, hvor figuranten yder modstand eller er en trussel. Når figuranten er passiv, er det tilladt, at hunden straks slipper selvstændigt og overgår til bevogtning. Bevogtningen skal være effektiv.

Når føreren kommer frem til figurant og den hund, der har sluppet selvstændigt, stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”på plads” sin hund til at gå på plads.

Når føreren kommer frem til den hund, der fastholder sit bid stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”slip” sin hund til at slippe figuranten samt med kommandoen ”på plads” sin hund til at gå på plads. Herefter beordrer dommerne føreren at lægge line på hunden. Når dette er sket, er øvelsen afsluttet.

BEDØMMELSE
Hunden skal være effektiv i angrebet og lydig i slippet. Manglende fasthed og lydighed skal trækkes i point. Kun et konstant bid kan give fuldt point.

Viger hunden for figurantens trussel medfører det fradrag i points. Viger hunden 2 gange for figurantens trussel afbrydes øvelsen.

Ved anvendelse af redskab eller godbid og ved forsætlig berøring af figurant eller hund for at få hunden til at slippe, kan der ikke opnås point i øvelsen. Slipper hunden ikke straks på førerens kommando, eller straks figuranten er passiv, eller følger den ikke straks førerens på plads kommando, medfører det fradrag.

Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point. Er øvelsens første del ikke udført, så der kan opnås point for stoppet, afbrydes øvelsen.

Der skal som minimum opnås 1point i hvert moment for at gå videre til det næste.

Tager føreren fat i hunden under indtransporten, afbrydes øvelsen, og flugtforsøget udgår. Det samme gælder, hvis hunden under indtransporten går frem og bider figuranten i beskyttelsesærmet, eller hvis der i øvrigt ikke kan opnås point i indtransporten. I disse tilfælde gives kun point for det udførte stop.

Træder føreren ikke et skridt tilbage efter afvæbning, fradrages 1 point. Træder føreren mere end et skridt tilbage efter afvæbning betragtes dette som animeringer og der foretages fradrag i forhold hertil. Bringer føreren ikke stokken med tilbage fradrages 1 point.

Slipper hunden i stoppet ikke straks efter 5. ekstrakommando afbrydes øvelsen og der opnås ikke point.

Slipper hunden i flugtforsøget ikke straks efter 2. ekstrakommando afbrydes øvelsen, og der opnås point for det udførte.

Benyttes ikke tilladte kommandoer medfører det fradrag. For hver ekstra kommando eller animering fratrækkes 1 point. For ekstra kommando og samtidig animering fratrækkes 1,5 point.

Skævsidninger bedømmes efter størrelse fra 0,1 til 1 point.

Sætter hunden sig ikke fradrages 0,5 point.

FIGURANT
Skal have gennemgået foreningens uddannelse for øvelse 11´er-figuranter, så figuranten kan udføre øvelsen korrekt, og i overensstemmelse med arbejdsudvalgenes figurantuddannelses materiale, herunder særligt modtagelse af hundene. Stokkeslag skal gives på en behersket måde, afpasset efter stokkens tykkelse, og hunden må ikke forsætligt rammes i hovedet eller på benene.

Øvelse 12 - Afståelse af stop

Point: 10
Appel: 10/10
Kommando: ”Stop manden” - ”På Plads”.

Kun de i programmet anførte kommandoer må anvendes. Ønsker føreren af tjenstlige eller andre årsager at anvende en anden kommando end den tilladte, meddeles dette forud til dommerne.

Samme kommando skal benyttes gennem hele øvelsen.

Føreren skal med sin hund anholde en figurant, der iført synligt beskyttelsesærme bevæger sig ca. 75 meter ude i åbent terræn. Figuranten er ikke bevæbnet.

UDFØRELSE

Øvelsen udføres i umiddelbar forlængelse af øvelse 11 og på samme sted. Der anvendes samme figurant og dommere.

Føreren anråber figuranten om at standse, men denne giver sig til at løbe bort fra føreren, der sender sin hund efter figuranten. Hunden skal i starten være i line. Det kræves ikke, at linen skal være slap, men hunden skal være tilkoblet som ved lineføring. Føreren skal straks efter anråbet standse op.

Når hunden er 50 meter fra figuranten, stopper denne op med front mod hunden og forholder sig passiv, uden at tage øjenkontakt med hunden og med armene samlet foran kroppen.

Hunden skal herefter afstå fra stop og overgå direkte til bevogtning.

Dommeren skal, straks efter hunden er gået i bevogtning, give tegn til føreren om at løbe frem. Tegnet gives ved en tydelig kommando eller et klap på førerens skulder.

Når føreren kommer frem til hunden, der bevogter figuranten, stiller føreren sig i et skridts afstand og får med kommandoen ”på plads” sin hund til at gå på plads. Herefter beordrer dommerne føreren at lægge line på hunden. Når dette er sket, er øvelsen afsluttet.

BEDØMMELSE

Manglende effektivitet i bevogtningen trækkes i point.

Hvis hunden bider figuranten afbrydes øvelsen og der opnås ikke point i øvelsen.

Forlader hunden figuranten før føreren kommer frem afbrydes øvelsen og der opnås ikke point i øvelsen.

Der fratrækkes point for stød, løs bevogtning og ekstra kommandoer.

FIGURANT

Figurant skal have gennemgået foreningens uddannelse for øvelse 11´er-figuranter, så figuranten kan udføre øvelsen korrekt, og i overensstemmelse med arbejdsudvalgenes figurantuddannelses materiale.

© 2017- Dansk Politihundeforening (senest opdateret 1/1 2024)