DPHF Logo
DPHF Logo

  Vedtægter for Dansk Politihundeforening  

Vedtægter for Dansk Politihundeforening - stiftet den 28. august 1909
§1 NAVN, HJEMSTED
Foreningens navn er:, “Dansk Politihundeforening”. Dens hjemsted og værneting er til enhver tid det sted, hvor foreningens formand har kontor.
§2 FORMÅL
Foreningens formål er at skabe interesse for opdræt og dressur af politihunde og deres praktiske anvendelse inden for politiets arbejde og blandt civile medlemmer, - At lade foretage kåringer af civile hunde og føre en politihundestambog efter nærmere af hovedbestyrelsen fastsatte regler, - At lade afholde konkurrencer, der bygger på praktisk politihundearbejde, - At søge samarbejde om konkurrencer og politihundearbejde med lignende foreninger i ind- og udland, - At støtte politihundeførernes faglige interesse evt. i samråd med politiets organisationer.
§3 MEDLEMMER
Anmodning om medlemskab skal indsendes til en lokalforening, der med en udtalelse videresendes anmodningen til hovedbestyrelsen ledsaget af gældende kontingent. Medlemskabet er betinget af, at der på forlangende fremlægges en straffeattest. Overflytning til anden lokalafdeling kan kun ske, såfremt der foreligger godkendelse fra de berørte lokalafdelinger. Lokalafdelingskassereren fra den afgivne afdeling opdaterer overflytningen i medlemskartoteket. Hvis enighed ikke opnås, overdrages sagen til områdelederen for mægling. Hvis mægling ikke opnås, sendes sagen til pågældende sektions arbejdsudvalg for endelig afgørelse. Hovedbestyrelsen kan tillade, at en lokalafdeling samlet overføres til et andet område. Hovedbestyrelsen kan, såfremt et af de i § 4 nævnte forhold foreligger, nægte optagelse. I så fald returneres kontingentet. Udmeldelse skal ske til lokalafdelingen, hvorefter lokalafdelingskassereren opdaterer udmeldelsen i medlemskartoteket.
§4 EKSKLUSION
Medlemmer, der forsætlig modarbejder foreningens formål eller før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkasteligt forhold eller handlemåde, eller i et sådant forhold, at hans forbliven i foreningen kan nedsætte dens medlemmer i det almindelige omdømme, kan idømmes karantæne eller eksklusion af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre eksklusionen tidsbestemt. Eksklusion kan af det pågældende medlem indankes for repræsentantskabet, hvis afgørelse er endelig. Medlemmer, som under foreningsarbejde, konkurrence, træning m.v. i øvrigt opfører sig på utilbørlig måde til skade foreningens trivsel og/eller til gene for de øvrige medlemmer, kan af lokalafdelingen udelukkes fra alle foreningens arrangementer i indtil 6 mdr. Denne afgørelse kan af det pågældende medlem indankes for hovedbestyrelsen.
§5 PASSIVE MEDLEMMER
Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for aktivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører el. dommer, og har ikke stemmeret i foreningens anliggender.
§6 ÆRESMEDLEMMER
Æresmedlemmer kan udnævnes af repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen.
§7 SEKTIONER
Foreningen opdeles i 2 sektioner: Sektion I for politihundeførere, der har en af Rigspolitichefen udstedt træningstilladelse, samt tidligere politihundeførere, såfremt pågældende ikke deltager med hund i officielle konkurrencer. Sektion II for civile hundeførere, herunder civile hundeførere fra politiet. Inden for begge sektioner opdeles landet i 7 områder. I det omfang, der er behov herfor, oprettes der over hele landet lokalafdelinger, der benævnes ”Dansk Politihundeforening XXXX afdeling”.
§8 FORENINGENS LEDELSE
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 8 medlemmer bestående af 1 formand, der skal være polititjenestemand, de to sektioners arbejdsudvalgsformænd, 4 medlemmer med 2 valgt i hver sektion samt hovedkassereren. Formanden er automatisk medlem af sektion I. Bortset fra de 2 arbejdsudvalgsformænd foregår valget til hovedbestyrelsen på repræsentantskabsmødet og gælder for en periode af 2 år. Formanden vælges særskilt og er på valg de lige år. Hovedkassereren vælges særskilt og er på valg de ulige år. 2 medlemmer fra hver sektion er på valg de ulige år. Der vælges 2 suppleanter, 1 fra hver sektion for 1 år ad gangen. Ud over hovedbestyrelsen vælger repræsentantskabet 1 redaktør, der skal overvære hovedbestyrelsesmøderne, men ikke har stemmeret. Redaktøren vælges for 2 år og er på valg de lige år. Der vælges 2 revisorer og 1 revisor-suppleant for 1 år ad gangen. Politiets øverste ledelse kan lade sig repræsentere i hovedbestyrelsen.
§9 HOVEDBESTYRELSE
Hovedbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Hovedbestyrelsen afholder møde, så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Gyldige beslutninger kræver tilstedeværelse af mindst 2 medlemmer fra hver sektion. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol, der skal godkendes af hovedbestyrelsens medlemmer. Det påhviler hovedbestyrelsen at varetage alle opgaver i forbindelse med foreningens ledelse og drift samt træffe afgørelser i sager, der ikke udtrykkeligt er henlagt til repræsentantskabets afgørelse. Skal der behandles sager om og ydes støtte til politihundeførere i rent faglige anliggender, træder de civile medlemmer automatisk tilbage.
§10 KONTINGENT
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. årskontingent opkræves af lokalafdelingerne ved regnskabsårets begyndelse og indsendes senest den 15. april samme år til hovedkassereren. Kontingentrestance ud over 2 måneder til lokalafdelingen medfører fortabelse af medlemsretten. Såfremt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan hovedbestyrelsen bevilge et mangeårigt medlem kontingentfritagelse.
§11 REGNSKAB
Foreningens regnskab forestås af hovedkassereren efter anvisning og tilsyn af hovedbestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de 2 revisorer og det reviderede regnskab forelægges hovedbestyrelsen. Et resumé udsendes til repræsentantskabet inden repræsentantskabsmødet. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtigelser over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
§12 MEDLEMSBLAD OG LOGO
Foreningens regnskab forestås af hovedk Dansk Politihundeforening udgiver et landsdækkende annoncebaseret medlemsblad. Dansk Politihundeforening kan herudover udgive flere annoncebaserede lokale medlemsblade. Dansk Politihundeforenings områder og lokalafdelinger må ikke uden hovedbestyrelsens godkendelse udgive lokale annoncebaserede medlemsblade, idet indtægten fra bladvirksomheden er en væsentlig del af den samlede økonomi. Fordelingen af indtægten ved bladvirksomheden fastsættes af hovedbestyrelsen efter drøftelse med de aktuelle områder eller lokalforeninger. Dansk Politihundeforenings områder eller lokalafdelinger må ikke uden hovedbestyrelsens godkendelse modtage indtægter fra reklamevirksomhed øvrigt. Der må heller ikke via hjemmesider eller på anden måde etableres reklamefinansierede tiltag. Det landsdækkende medlemsblad redigeres af den valgte redaktør, som er ansvarlig i henhold til lovgivningen. Dansk Politihundeforenings logo er rundt med hvid baggrund og sort tryk. Logoet er i yderkanten omkranset af en ring. I midten af logoet er et schæferhundehoved. Schæferhundehovedet er set skråt forfra fra schæferhundens højre side og med en stjerne på hver side. I en bue over schæferhundehovedet er teksten DANSK POLITIHUNDEFORENING, og i en bue under er teksten STIFTET 1909. Dansk Politihundeforenings områder og lokalafdelinger må kun anvende dette logo. Dog vil det være tilladt at påtrykke eller brodere logoet med enten sort eller hvid farve/tråd på f.eks. tekstiler, således at tekstilets farve bliver baggrundsfarven. Endvidere må områder og lokalafdelinger erstatte teksten STIFTET 1909 med teksten for eget område eller lokalafdeling f.eks. OMRåDE X eller XXXX AFDELING.
§13 KONKURRENCER
For at kunne deltage i foreningens konkurrencer skal hunden have bestået en civil kåring eller politiets godkendelsesprøve, og der skal endvidere være tegnet en udvidet lovpligtig ansvarsforsikring for hunden. De til enhver tid gældende bestemmelser for politiets godkendelsesprøve er også gældende for den civile kåring, medmindre en ændring er godkendt af repræsentantskabet. Sektion I medlemmer kan få kåret og deltage i sektion II’s officielle konkurrencer med ikke godkendte politihunde. Sektion II medlemmer kan få kåret og deltage i officielle konkurrencer med mere end 1 hund. Gældende for begge sektioner er, at man i samme sektion ikke kan deltage med mere end 1 hund i hver klasse. Undtaget herfra er deltagelse i unghundekonkurrence, men kun hvis konkurrencen ikke foregår på samme dag. Hovedbestyrelsen udpeger inden for hvert område en kåringsmand til at foretagekåring af civile medlemmers hunde. For kåringen betales et af hovedbestyrelsen fastsat kåringsgebyr. Hovedbestyrelsen udarbejder - eventuelt gennem et nedsat udvalg - foreningens konkurrenceprogrammer, der skal godkendes af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen kan fastlægge konkurrencer og skal hvert år fastlægge det nødvendige antal udtagelses-konkurrencer for hver sektion. Hvis ganske særlige forhold gør sig gældende kan deltagelse i udtagelses-konkurrence ske uden for egen sektion/område med de berørte områdelederes tilladelse. Hovedbestyrelsen skal hvert år lade afholde et fælles Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening, hvortil udtagelsen sker på grundlag af de i udtagelseskonkurrencerne opnåede resultater. I Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening kan der kun deltages med 1 hund. Hvis et sektion I medlem kvalificerer sig til Danmarksmesterskab for Dansk Politihundeforening med mere end 1 hund, skal pågældende deltage med den godkendte politihund. Tidspunkterne for disse konkurrencers afholdelse skal senest 1. januar offentliggøres på hjemmesiden. Der må til foreningens konkurrencer kun benyttes godkendte dommere. Til udtagelseskonkurrencerne udpeges kun overdommerne af hovedbestyrelsen. Til deltagelse i konkurrencer med andre foreninger, såvel inden- som udenlandske, udtages hundene på grundlag af de i årets løb opnåede konkurrenceresultater. Hersker der tvivl om en således udtaget hund er i stand til at klare de i konkurrencen indeholdte discipliner, indkaldes den til en prøve, der er afgørende for udtagelsen.
§14 DOMMERE
Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for uddannelse og godkendelse af dommere, eventuelt ved nedsættelse af et dommerudvalg. Fortegnelse over godkendte dommere med angivelse af, hvilke klasser de er godkendt til, fremgår af medlemskartoteket.
§15 REPRÆSENTANTSKAB
Repræsentantskabet, der er foreningens højeste myndighed, udgøres af hovedbestyrelsen, de 2 sektioners arbejdsudvalg samt 2 repræsentanter fra hvert område i begge sektioner, heraf skal områdelederen være den ene repræsentant. Repræsentantskabet skal tilsikres lige mange stemmer fra hver sektion. Er et medlem af repræsentantskabet tillige medlem af hovedbestyrelsen, arbejdsudvalg og/eller områdeledelse, tillægges han en stemme for hver funktion. Politiets øverste ledelse kan lade sig repræsentere på repræsentantskabsmødet.
§16 REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år, så vidt muligt den første lørdag marts. Repræsentantskabet indkaldes med mindst 4 ugers varsel, eventuelt gennem medlemsbladet. Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal senest 4 uger før mødets afholdelse indsendes til formanden, der foranlediger forslagene udsendt til repræsentantskabets medlemmer senest 3 uger før mødets afholdelse. 6 Vedtagelser på repræsentantskabsmødet sker ved almindelig stemmeflertal med undtagelse af de tilfælde, hvor nærværende vedtægt udtrykkeligt foreskriver andet. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af det højst mulige antal stemmer er til stede. Ved forfald kan der stemmes ved fuldmagt, dog kan hver repræsentant højst have 1 fuldmagt gældende for det antal stemmer, som udstederen af fuldmagten repræsenterer. Repræsentantskabsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning. 3. Hovedkassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge). 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Fastsættelse af honorarer. 6. Indkomne forslag. 7. Valg, jfr. § 8. 8. Eventuelt.
§17 EKSTRAORDINÆrt reprÆSESTANTSKABSMØDE
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 15 af de valgte stemmer i repræsentantskabet indgiver en skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der skal indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse og med mindst 2 ugers varsel.
§18 SEKTIONERNES ARBEJDSUDVALG
De 2 sektioner ledes hver af et arbejdsudvalg på 3 medlemmer. Formanden vælges på sektionsmødet de lige år. De øvrige de ulige år. Valget gælder for 2 år. Desuden vælges en suppleant i hver sektion for 1 år ad gangen.
§19 SEKTIONERNES LEDELSE
Sektionernes arbejdsudvalg forestår sektionernes daglige ledelse, herunder varetagelse af sektionens særlige interesser, ligesom udvalget efter bemyndigelse fra hovedbestyrelsen er berettiget til at forhandle på sektionens vegne. Arbejdsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Udvalgsformanden indkalder til møde i det omfang, han finder det påkrævet, og skal indkalde til møde, såfremt de 2 øvrige medlemmer kræver det. Over forhandlingerne føres en forhandlingsprotokol.
§20 SEKTIONSMØDER
Ordinært sektionsmøde afholdes inden for hver af de 2 sektioner 1 gang årlig inden det ordinære repræsentantskabsmøde. 7 Sektionsmødet indkaldes med 4 ugers varsel, eventuelt gennem medlemsbladet. Forslag, der ønskes behandlet på sektionsmødet, skal indsendes til udvalgsformanden senest 3 uger før mødets afholdelse. Vedtagelser på sektionsmødet sker ved almindelig stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Sektionsmødets dagsorden skal indeholde mindst følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Udvalgsformanden aflægger beretning om sektionens arbejde. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af udvalgsmedlemmer i henhold til lovene. 5. Meddelelse om valg af områdeledere og repræsentanter. 6. Eventuelt. Ekstraordinært sektionsmøde kan afholdes, såfremt arbejdsudvalget finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 1/5 af sektionens medlemmer skriftligt begærer det over for udvalgsformanden med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet på sektionsmødet. Andre spørgsmål kan ikke behandles. Ekstraordinært sektionsmøde indkaldes efter samme regler som ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
§21 OMRÅDELEDELSE
Områdemøde afholdes i begge sektioner hvert år inden udgangen af marts måned. På mødet vælges områdeleder, område-repræsentant og 1 suppleant. Valgene gælder for 2 år. Områdelederen afgår de lige år og områderepræsentanten de ulige år. Meddelelse om valgene skal senest den 15. april være indsendt til hovedkassereren, der efterfølgende opdaterer medlemskartoteket. Områdelederne skal varetage såvel faglige som sportslige interesser i området. Områdelederen er ansvarlig overfor hovedbestyrelsen efter de udarbejdede retningslinjer.
§22 LOKALAFDELINGER
Lokalafdelinger, oprettet i henhold til § 7, ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på lokalafdelingens årlige generalforsamling, og valget gælder for en periode af 2 år. Formanden afgår de lige år, medens kassereren afgår de ulige år. Er bestyrelsen på flere medlemmer, afgår de øvrige i en sådan turnus, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol. Lokalafdelingerne afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. 8 Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om afdelingens arbejde. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse (ved godkendelse meddeles decharge). 4. Indkomne forslag. 5. Valg. 6. Eventuelt. Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel, eventuelt gennem medlemsbladet, og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til afdelingsformanden senest 3 uger før mødets afholdelse. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre det, såfremt mindst 2/5 af afdelingens medlemmer begærer det. Meddelelse om valgene skal senest den 15. april være indsendt til hovedkassereren, der efterfølgende opdaterer medlemskartoteket.
§23 AFDELINGERNES ØKONOMI
Lokalafdelingerne er selv ansvarlige for deres økonomi, herunder fastsættelse af eget kontingent til lokalafdelingerne for henholdsvis aktive og passive medlemmer. Regnskabet fører kassereren under tilsyn af bestyrelsen. Områderne modtager tilskud direkte fra de tilknyttede lokalafdelinger. På den årlige generalforsamling vælges 1 revisor for en periode af 2 år. Denne skal mindst 1 gang årligt revidere regnskabet. Ophæves en lokalafdeling, besluttes på en generalforsamling, hvorledes dens eventuelle midler skal anvendes.
§24 AFDELINGERNES OPGAVE
Lokalafdelingernes opgave er indenfor hvert sit område at varetage hundearbejdet i overensstemmelse med denne vedtægts formålsparagraf, herunder afholdelse af træning for medlemmer, afholdelse af kåring, konkurrencer m.v. samt i samarbejde med områdelederne at deltage i arbejdet med de fælles arrangementer. Lokalafdelingerne er berettiget til at lade afholde dressurkurser i lydighedsøvelser for ikke medlemmer. Opståede foreningssager, der ikke kan afgøres af en lokalafdeling, indsendes til områdelederen til videre behandling.
§25 AFDELINGERNES VIRKE
Denne vedtægts §§ 22-24 danner tilstrækkeligt grundlag for lokalafdelingernes virke, men hver enkelt lokalafdeling er berettiget at supplere disse paragraffers indhold med yderligere bestemmelser, som dog skal godkendes af hovedbestyrelsen. De lokalafdelinger, som eksisterer ved denne vedtægts ikrafttræden, er berettiget til at fortsætte under deres nuværende navn, men skal som undertekst anføre: “Dansk Politihundeforening XXXX afdeling”.
§26 LOVÆNDRINGER
Forslag til ændringer i denne vedtægt skal indsendes til et ordinært repræsentantskabsmøde i overensstemmelse med reglerne for indsendelse af forslag. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af de på repræsentantskabsmødet værende stemmer. 9
§27 OphÆVELSE
Forslag til ophævelse af foreningen skal optages som et særskilt punkt på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvor der til vedtagelse kræves 3/4 af de på repræsentantskabsmødet værende stemmer.
§28 IKRAFTTRÆDELSE
Denne vedtægt træder i kraft 1. januar 1992. Seneste ændringer marts 2016.
December 2015
© 2017- Dansk Politihundeforening